Program

 • PROGRAM TRAMPOLINA PWN 
 • PROGRAM DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE NOWA ERA
 • ADAPTACYJNY
 • WYCHOWAWCZY
 • PROFILAKTYCZNY

PROGRAMY, KTÓRE REALIZUJEMY:

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Autorki:  Małgorzata Janiak, Kamila Witerska
Wydawnictwo Szkolne PWN

Znak pisma: PP4/1/9/2016

Punktem wyjściowym programu uczyniono aktywność dziecka we wszystkich kategoriach: środowisko społeczne, przyrodnicze, sztuka, edukacja językowa, matematyczna i zdrowotna. Przedstawione treści kształcenia rozwijają zainteresowania współczesnych przedszkolaków, rozbudzają ich ciekawość i pobudzają wyobraźnię.

 DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

- DOBRE PRAKTYKI

Autorki: Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka i Ewelina Wilkos.

Wydawnictwo Nowa era

To nowoczesny program wychowania przedszkolnego przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Jest on owocem współpracy nauczycieli i psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły - ziemia, ogień, woda i powietrze. Takie podejście pozwala wyjść poza schemat pór roku  i pokazać dziecku świat w nowej perspektywie.Program jest zgodny z podstawa programowa z dnia 14 lutego 2017 roku.

 Program nauczania  JĘZYKA ANGIELSKIEGO w przedszkolu autorstwa pani Katarzyny Janiszewskiej - Gold,

zawarty w podręczniku "English with Little Ant"

 

Program nauczania religii

Program nauczania religii przeznaczony dla przedszkola zgodny z programem nauczania Nr AZ - 0 - 01/10 autorstwa Ks. Władysława Kubik, Wydawnictwo WAM Kraków

 

 

Program Adaptacyjny

          „Będę przedszkolakiem” to program adaptacyjny skierowany do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego. Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców i przedszkola.  Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku przedszkolnego. Dzieci płaczą, bo muszą się rozstać z rodzicami, a rodzice, bo muszą zostawić zapłakane dziecko w nowym otoczeniu.  Lęk i stres przed nieznanym wzbudza również  wśród rodziców niepokój, czy ich dziecko da sobie radę w grupie rówieśniczej i czy jego poziom rozwojowy jest na odpowiednim etapie. Przedszkole jest środowiskiem edukacyjnym, które stymuluje możliwości rozwojowe dzieci, wspomaga ich rozwój indywidualny i tworzy korzystne warunki dla wszechstronnego rozwoju.  Dlatego istnieje konieczność podjęcia takich działań, które pozwoliłby pokonać  lęki i stres dzieci oraz wpłynęłyby na wyrównanie, w miarę możliwości, poziomu rozwoju dzieci w sferze: motoryki, czynności samoobsługowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego.

             Program ten, jest także  skierowany na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzająca ku lepszemu poznaniu działalności  i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury pedagogicznej, współdziałaniu razem z rodzicami, w zabawach i życiu przedszkola między innymi przez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w  uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu.

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

 Cele Programu Adaptacyjnego

 • Zaspokajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci – poczucia bezpieczeństwa.
 • Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną
 • Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie
 • Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych
 • Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu
 • Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwienie uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.
 •  

  Program Wychowawczy

           Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Zduńskiej Woli stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,
 • bezpieczeństwa,
 • poczucia własnej godności.

 Charakterystyka Programu

         Celem programu jest świadome wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne 

 

Warunki Realizacji

         Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
 • spożywania  posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu

 

Program Profilaktyczny

          Program profilaktyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwić dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.

Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach :

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń 

 Program Profilaktyczny wskazuje dzieciom

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
 • Jak słuchać uważnie.
 • Jak prosić o pomoc.
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
 • Jak mówić przepraszam.
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem.
 • Jak rozwiązywać konflikty.
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji.
 • Jak pomagać innym.
 • Jak rozpoznawać zagrożenia.
 • Jak mówić „nie”.

Cele Ogólne

 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

 

Cele Szczegółowe

 

 • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
 • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw z zapałkami, spożywania lekarstw, środków chemicznych, nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt.
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.

 

 PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA O ZAKRESIE EDUKACYJNYM ph

"W Zaczarowanej Krainie każde dziecko wie, aby zdrowym być trzeba ruszać się" 

Autorzy programu:Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola nr 4 "Zaczarowana Kraina"

Czas realizacji programu: wrzesień 2016 - czerwiec 2018

Znak pisma PP4/3/9/2016

 

Projekt edukacyjny  o tematyce przyrodniczo- ekologicznej- zdrowotnej : „ Ziół fabryka , czyli w krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli”. 

 

http://www.zdunskawola.pl/www/portal?id=1362932

 

W ramach konkursu pt.  "Edukacja Ekologiczna w szkołach   i przedszkolach  w roku szkolnym 2015/2016" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w  Łodzi  otrzymaliśmy  dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu edukacyjnego  o tematyce przyrodniczo- ekologicznej- zdrowotnej :  „ Ziół fabryka , czyli w krainie Zielonego Smyka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli”. Będzie on realizowany w  6 grupach  wiekowych : 2-2,5 - latki, 3-2,5 latki, 3-4- latki, 4-latki, 5-4-latki, 5latki  w  terminie od 01.01.2016 do  15.06.2016roku.

Realizacja projektu obejmuje szereg działań :

- wycieczki : do sklepu zielarskiego i ze zdrową żywnością,  apteki, zakładu kosmetycznego , na łąkę, do gospodarstwa agroturystycznego i ogrodniczego

- zajęcia edukacyjne organizowane przez Ośrodek działań Ekologicznych „ Źródła” w Łodzi -

- konkursy, zajęcia otwarte z udziałem rodziców .

Chcemy , aby wysiłek włożony  w czynności hodowlano-pielęgnacyjne  nauczył dzieci szacunku do pracy i jej efektów. Mamy nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości i nasi wychowankowie staną się świadomymi przyjaciółmi przyrody.  Wielozmysłowe doświadczenia związane z założeniem hodowli  ziół w mini szklarniach uwrażliwią dzieci na  propagowanie  zdrowego stylu życia , zmienią  nawyki żywieniowe wśród dzieci i ich rodzin.  Z uwagi na to, że  współczesne dzieci wykazują coraz więcej  silnych alergii na „polepszacze” i konserwanty wszechobecne w dzisiejszej żywności  chcemy podjąć  szereg działań profilaktycznych, które pomogą nam zmienić styl odżywiania się i życia całych rodzin, pozwolą pokazać wartościowe zastosowanie  ziół . Mają być one przewodnikiem po kuchni, która pachnie tak, jak jedzenie pamiętane z naszego dzieciństwa.

  

 

 

PROGRAMY WŁASNE - AUTORSKIE REALIZOWANE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4

 

-" Program wspomagający rozwój dziecka w młodszym wieku przedszkolnym" autorstwa Marty Szewczyk

Znak pisma:PP4/2/11/2013/2014

- Program  z zakresu edukacji teatralnej przeznaczony dla dzieci 5-6-letnich "Miniteatr" autorstwa Angeliny Rżanek i Moniki Woźniak

Znak pisma: PP4/3/11/2013/2014 z aneksem z dnia 15.09.2016

 

- "Program czytelniczy do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym" autorstwa Marty Szewczyk

 Znak pisma:  PP4/2/10/2015

- Program z zakresu edukacji muzyczno - ruchowej "Po prostu tańcz" autorstwa Małgorzaty Diłaj

Znak pisma PP4/1/2010/2011 z aneksem z dnia 03.10.2016

- Program z zakresu edukacji rytmiczno - muzycznej "Przedszkolaki śpiewają, grają i tańczą" autorstwa Ewy Iwańskiej

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4

W dniach 03. 01. 2014 - 16. 01. 2014 w naszym przedszkolu zostało zrealizowane badanie Nadzoru Pedagogicznego Systemu Ewaluacji Oświatowej. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji w następujących obszarach: 

 

* Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w      sposób sprzyjający  uczeniu się 
*Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

*Respektowanie norm społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000952601132.pdf

 

 

 

More in this category: Koncepcja »