Nowa podstawa – Nowe wyzwanie

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

„Nowa podstawa – Nowe wyzwanie“ – nr umowy PO WERSE-2015-1-PL01-KA101-015324 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“

§ 1

Informacje o projekcie

1. Projekt pod nazwą „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentami są:

  1. Publiczne Przedszkole nr 2 w Zduńskiej Woli

  2. Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli

  3. Publiczne Przedszkole nr 4 "Zaczarowana Kraina" w Zduńskiej Woli

  4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zduńskiej Woli

  5. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli

  6. Publiczne Przedszkole nr 7 w Zduńskiej Woli

  7. Publiczne Przedszkole nr 10 „Pod słoneczkiem” w Zduńskiej Woli

  8. Publiczne Przedszkole nr 11 w Zduńskiej Woli

2. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Czas trwania projektu obejmuje okres 24 miesiące: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Głównym celem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, który stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+ „Edukacja szkolna“ w ramach konkursu wniosków 2015, jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

2. Cele szczegółowe projektu „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie’:

- podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez rozbudowanie warsztatu nauczycielskiego o nowo zdobyte doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego;

- wypracowanie nowych standardów edukacji, nowych metod pracy z wykorzystaniem dobrych pomysłów i praktyk adaptowalnych z gruntu brytyjskiego na polski;

- rozwinięcie świadomości międzykulturowego aspektu edukacji wśród beneficjentów;

- podniesienie kompetencji oraz przełamanie barier językowych nauczycieli poprzez możliwość komunikacji w języku angielskim w naturalnym środowisku;

- rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości poprzez zbudowanie wspólnej platformy porozumienia z nauczycielami z Wielkiej Brytanii, wymiana pomysłów i doświadczeń związanych z edukacją dzieci.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie“.

4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

5.W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano:

spotkania organizacyjno-konwersacyjne,

szkolenie językowo kulturowe mające na celu zapoznanie z kulturą, zwyczajami, tradycjami, historią, geografią, systemem oświatowym Wielkiej Brytanii i pokonanie barier językowych,

zapewnienie transportu uczestnikom mobilności,

opłacenie zakwaterowania i ubezpieczenia,

zapewnienie posiłków i funduszy na posiłki oraz inne wydatki związane z realizowanym zadaniem.

6.Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmie się koordynator projektu. Jego zadaniem będzie: przekazanie informacji o programie PO WER oraz o projekcie; przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz ich organizatora, a także zakwaterowania; wsparcie uczestników przed wyjazdem, omówienie wymogów linii lotniczych, bezpieczeństwa na lotnisku i w trakcie podróży.

 § 3

Warunki rekrutacji do udziału w projekcie

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:

Nauczyciele zatrudnieni w ww. przedszkolach.

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Nowa podstawa – Nowe wyzwanie“ musi:

a) być pracownikiem przedszkola,

b) posiadać wykształcenie pedagogiczne w specjalności zgodnej z opisaną w projekcie grupą docelową (nauczyciel nauczania przedszkolnego),

c) być zainteresowanym udziałem w mobilności ze względu na cele projektu,

d) wyraża zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy polecane podczas mobilności,

e) zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych

projektem szczegółowo opisanych w umowie

§ 4

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.

2. Kandydaci zapoznają się z całością tekstu niniejszego regulaminu.

3. Projekt zakłada rekrutację 50 uczestników.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest w sekretariatach i na stronach internetowych przedszkoli.

5. Rekrutacja będzie odbywała się przed planowanymi mobilnościami w terminach: 02.03.2016 r.; 10.06.2016 r.; 03.10.2016 r.; 02.11.2016 r.; 15.06.2017 r.

6. Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu kandydaci mogą zgłaszać się do dyrektorów ww. przedszkoli, z deklaracją terminu wyjazdu. Dyrektor zgłasza kandydatów /drogą mailową lub pisemną/ koordynatorowi.

7. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: koordynator projektu- przedstawiciel organu prowadzącego placówkę oświatową i dwóch przedstawicieli wybranych spośród kadry kierowniczej przedszkoli / Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – zał. nr 1/.

8. Kandydat będzie odpowiadał na pytania komisji rekrutacyjnej /zał. nr 2/, każdy członek komisji może przyznać kandydatowi od 1 do 6 pkt.

9. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

10. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.

11. O wynikach rekrutacji uczestnicy będą powiadomieni przez dyrektorów.

12. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.

§ 5

Warunki rezygnacji w projekcie

1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do zwrotu poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt.1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.

2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.

 2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu.

 

More in this category: « Opłaty Jadłospis »