Publiczne Przedszkole nr 4 w Zduńskiej Woli - Nasza Historia

w dniu 22 lutego 1965 rozpoczęło swoją działalność Przedszkole nr 4 w Zduńskiej Woli. Jego pierwsza siedziba – odnowiony budynek po szkole podstawowej nr 7

We wrześniu 1998 nawiązano współpracę z Domem Kultury LOKATOR w Zduńskie Woli.

W 1992 roku Zarząd Miasta podjął decyzję o przeniesieniu siedziby przedszkola z ulicy Stawowej do budynku po żłobku ZPB „ZWOLTEX” przy ulicy Żeromskiego 6. 

W 2001 roku utworzono oddział wczesnoprzedszkolny, dla potrzeb którego wyremontowano zachodnie skrzydło budynku z oddzielnym wejściem.

W latach 1993-1994 w Przedszkolu nr 4 działała grupa integracyjna dla dzieci z zespołem Down’a, z porażeniem mózgowym i głuchoniemych. Pracę tę grupy wspierała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

2014/2015   - to rok jubileuszowy, w którym obchodzimy 50-lecie przedszkola. Dziś jesteśmy przedszkolem na miarę XXI wieku, dbającym o jakość edukacji i rozwijającym wszechstronny rozwój dzieci w oparciu o szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, dostosowaną do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań.

W styczniu 2014 roku odbyła się ewaluacja zewnętrzno- problemowa  z zakresu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Osiągnęliśmy najwyższy poziom w ewaluowanych 3 wymaganiach Nadzoru Pedagogicznego - 3 noty A.

 Jesteśmy jedyną placówką w mieście, która wśród wychowanków ma 2 dzieci z cukrzycą typu I(pompa insulinowa) oraz dziecko z chorobą metaboliczną - fenyloketonurią.

 

 

 

OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W  ZDUŃSKIEJ WOLI

22. 02. 1965 – 22. 02. 2016

Przebieg obchodów roku jubileuszowego w  Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zduńskiej Woli

(22. 02. 2015 – 22. 02.2016)

  1. STYCZEŃ   Zorganizowanie i przeprowadzenie  wśród dzieci, rodziców i przyjaciół placówki konkursu na najciekawszą nazwę przedszkola – włączanie bliskiego środowiska przedszkolnego w życie placówki.
  2. LUTY   Przygotowanie „Przedszkolnego kalendarza” – popularyzacja i promocja edukacji wychowania przedszkolnego, budowanie pozytywnego wizerunku i zwiększenie atrakcyjności Publicznego Przedszkola nr 4
  3. MARZEC / KWIECIEŃ   Zorganizowanie wystawy fotograficznej począwszy od powstania przedszkola w 1965 roku, aż po dzień dzisiejszy ph. „Rys historyczny Publicznego przedszkola nr 4 w Zduńskiej Woli”. Budowanie więzi międzypokoleniowych, zwrócenie uwagi na osoby i instytucje tworzące historie przedszkola.
  4. MAJ   Koncert z okazji „Dnia Matki” w wykonaniu absolwentów przedszkola uczęszczających do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Ukazanie talentów muzycznych absolwentów naszej placówki
  5. CZERWIEC  „50 lat minęło” - uroczysta gala roku jubileuszowego:

         - przedstawienie rysu historycznego przedszkola na przestrzeni 50-ciu lat działalności

         - prezentacja multimedialna „Przedszkole – 50 lat działalności”

         -  „Królewna Śnieżka” – baśń w wykonaniu rodziców w ramach Akademii Rodzica

         -  prezentowanie szerokiej działalności przedszkola w środowisku lokalnym i poza nim

         -  nadanie nazwy  i odsłonięcie tablicy przedszkola

        6.CZERWIEC  Prezentacja gazetki przedszkolnej „Promyczek” w wykonaniu przedszkolaków –         radość dzieci z postawy współredaktora gazetki „Promyczek”. Prezentowanie twórczych    umiejętności wychowanków

7. WRZESIEŃ  Zorganizowanie „Pikniku rodzinnego” – integracja środowiska przedszkolnego.

         „Wioska średniowieczna” -  szerzenie postawy małego patrioty

8. PAŹDZIERNIK  Konkurs międzyprzedszkolny „Zduńskowolskie przedszkole dawniej i dziś” – ukazanie różnych form spędzania czasu w przedszkolu dawniej i dziś (zabawy, zabawki, pomoce dydaktyczne, funkcjonalność sal, ogród przedszkolny w tym urządzenia terenowe do zabawy, wierzchnie ubranie przedszkolaka)

9. LISTOPAD  Zabawy muzyczno – ruchowe dla dzieci i rodziców „Śpiewać i tańczyć każdy może” – wzmacnianie więzi rodzinnych oraz poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej

10. GRUDZIEŃ  Przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek”  w wykonaniu przedszkolaków dla dzieci z innych placówek przedszkolnych

11. LUTY   Koncert przedszkolnej orkiestry na zakończenie roku jubileuszowego – promowanie wartości i ważności

12. CAŁY  ROK  JUBILEUSZOWY  Cykliczne organizowanie spotkań z absolwentami przedszkola i placówki w środowisku lokalnym i poza nim, prezentowanie dzieciom ciekawych zawodów.

 

 

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 objęła Katarzyna Łapa-Dróżdż, a stanowisko zastępcy dyrektora Agata Wlazło.

 

 

Stosujemy nowatorskie rozwiązania organizacyjne, służące rozwojowi dzieci. Realizujemy wiele programów, także autorskich - własnych. W ciągu ostatnich 5 lat odnotowaliśmy ich 15. Program "Nasze emocje poznajemy i w zgodzie z nimi żyjemy" oraz projekt edukacyjny "Roślina" zostały zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Sieradzu jako innowacja pedagogiczna.

 Z perspektywy mijających lat wiemy,że podejmowane przez nas działania były przemyślane, realizowane z ogromną odpowiedzialnością i zostały uwieńczone wieloma sukcesami, które cieszą, przynoszą satysfakcję, a przede wszystkim mobilizują do dalszego działania.

W 2015 roku przyjęliśmy nazwę "Zaczarowana Kraina"