Regulamin wycieczek

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK 

( informacja dla rodzica)  

Rodzice i uczestnicy wycieczki zobowiązani są do: 

  1. Złożenia w określonym terminie pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce przedszkolnej .
  2. Ubrania dzieci w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu .
  3. Punktualnego przyprowadzenia dzieci na miejsc zbiórki.
  4. Przestrzegania  zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.
  5. Zachowywania się w kulturalny sposób.
  6. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
  7. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach.
  8. Pozostawienia w porządku  wszystkich miejsc przebywania .
  9. Przestrzegania regulaminu. 

W czasie wycieczki zabronione jest : 

     1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna. 

     2. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.